HVA MENER NORSK SOLENERGIFORENING?

Norsk solenergiforening jobber for bedre rammevilkår for solenergi. Vi samarbeider med medlemmer og andre for å komme med gode innspill. Ta gjerne kontakt med foreningen dersom du vil bidra eller har kommentarer.

Solenergiforeningen mener at 5 GW solenergi (strøm og varme) innen 2030 bør være et overordnet mål for Norge. For å komme i mål med dette, er det viktig at rammevilkårene tilrettelegger for en utvikling hvor solenergi i økende grad kan benyttes på norske bygg og annen infrastruktur. Fremtidens bygg og områder utnytter sola!

Støtteordninger:

Dagens støtteordninger gjennom Enova må forsterkes slik at de blir utløsende for solenergi, både på næringsbygg, private boliger, borettslag og sameier. Oslo kommune har gode erfaringer fra sin solkampanje med 40 % investeringsstøtte. En nasjonal satsing med 40 % investeringsstøtte for solcelle- og solfangeranlegg vil bedre økonomien i prosjektene, og føre til at flere investerer i solenergi.

Det er sentralt at støtteordningene for solcelle- og solfangeranlegg ikke favoriserer den ene teknologien over den andre, men at de blir sidestilte slik at teknologien som velges er rett teknologi til rett prosjekt. 

Les Solenergiforeningens innlegg i Teknisk Ukeblad om bruken av solfangere i Norge.

Offentlig innkjøpsmakt:

Kommunene, fylkeskommunene og staten er store eiendomsbesittere. Det offentlige må gå foran og benytte sin betydelige innkjøpsmakt til å fremme bruk av solenergi på offentlige bygg:

  • Regionale og kommunale energi- og klimaplaner må inkludere mål og planer for solenergi, og potensiale og muligheter ved solenergi i Norge må komme tydelig frem.
  • Det må settes krav til at solenergi vurderes på lik linje med andre miljøtiltak når offentlige bygninger skal bygges eller rehabiliteres.
  • Kommunene, fylkeskommunene og staten må ha som mål å bli aktive initiativtakere til innovative pilotprosjekter i bruk av solenergi i egen virksomhet.
  • Kommuner, fylkeskommuner og relevante statlige virksomheter må ha fokus på kompetanseheving om solenergi internt i egen virksomhet. Relevante ansatte må ha, eller tilegne seg, nok kompetanse om solenergi til å kunne vurdere solenergi på offentlige bygg på en kompetent måte.

Overordnet strategi for solenergi:

Solenergi er en sterkt voksende fornybarteknologi som vil være en av flere løsninger for et bærekraftig energisystem. Myndighetene må legge frem en egen strategi for solenergi som legger til rette for utvikling av et hjemmemarked for solenergibruk, og for at norsk industri og norske forsknings- og næringsaktører kan levere produkter og tjenester til et raskt voksende globalt marked. Norge er et energiland. Skal vi fortsatt være det så må vi få et bevisst og strategisk næringsperspektiv på solenergi nå!

Faktagrunnlag om norske solenergiressurser:

Det er utviklet gode kart og oversikter over potensialet for annen fornybar energi i Norge, som vind og vann. Det er stort behov for mer nøyaktig informasjon om hva man kan forvente av produksjon ulike steder i landet når det gjelder solenergi. Akkurat som vind og nedbør varierer lokalt, varierer også produksjonsforholdene for solenergi. Det må gjøres tiltak for å skaffe et godt ressurskart for solenergiproduksjon i Norge.

Det er behov for systematisk kartlegging av alle små strømprodusenter. NVE bør få en nøkkelrolle i å samle informasjon om disse.