Forslag til ny utforming av nettleien

NVEs forslag til ny utforming av nettleien ble nylig offentliggjort. Modellen som NVE fremmer som sitt valgte alternativ, er "abonnert effekt". NVE foreslår effekttariffer utformet som et abonnement hvor prisen avhenger av hvor mye strøm kunden vil bruke i løpet av én time (kWh/h).

Tariffen skal bestå av fastledd, energiledd og et nytt overforbruksledd. Kundene abonnerer på hvor mye effekt (kWh/h) de vil bruke, og betaler fastledd på bakgrunn av størrelsen på abonnementet. 

I modellen NVE foreslår, betaler kunden høyere pris for forbruk utover abonnementsgrensen, såkalt overforbruk. Kunder med forbruk innenfor abonnementet i alle timer, vil ikke få kostnader knyttet til overforbruksleddet. Overforbruksprisen kan nettselskapet velge å differensiere i tid. Høyt effektuttak i timer når belastningen i nettet er høy, kan avregnes en høyere pris enn høyt effektuttak i timer det er god kapasitet i nettet.

I tillegg til abonnementsledd og overforbruksledd, betaler alle kunder et energiledd. Energileddet skal avspeile kostnaden kunden påfører nettet i økte tapskostnader, ved bruk av én ekstra kWh (transporttap). Energileddet (pris per kWh) blir altså mye lavere enn i dag, og kraftproduksjon foran og bak kundens målepunkt blir mer likestilt sammenlignet med dagens nettleie.

Nettleie = abonnement + overforbruk + transporttap.

NVE foreslår at nettselskapene beregner og informerer den enkelte kunde om hvilket abonnement som gir lavest kostnad over året basert på historisk timesforbruk. Nettkunder skal ha egne nettleieutgifter per time elektronisk tilgjengelig senest påfølgende døgn kl. 9.00. Abonnert energiuttak per time avtales for en periode på 12 måneder.

NVE tar sikte på at denne forskriftsendringen skal gjelde fra 2021. Norsk solenergiforening vil jobbe med et høringssvar frem mot høringsfristen som er 1. mars 2018. Vi ønsker velkommen innspill i denne prosessen, og kommentarer til forslaget kan sendes til rbh@solenergi.no innen 1. februar 2018. 

Høringsdokumentet kan du lese her.