Økt fokus på solcelleinstallsjoner i nye NEK 400

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til normsamlingen NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. NEK 400 er under revisjon, og vil inneholde en betydelig utvidet del om solceller.

Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den norske speilkomiteen NK 64. Delnorm 712 i NEK 400 - Strømforsyning med solcellesystemer (PV-systemer) - er vesentlig utvidet i forhold til den forrige versjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) gjør oppmerksom på at komiteen har begrenset handlingsrom til å foreta justeringer i 712 siden denne er fastlagt internasjonale standarder, men de imøteser synspunkter. Frist for høringssvar på NEK 400-7-712 er satt til 1. februar 2018. 

Versjonen som nå er under utarbeidelse vil tre i kraft 1. juli 2018.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK): NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske Elektrotekniske Normer. NEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, standardiseringen i Norge.