Sterk kritikk av NVE sitt nettleie-forslag

Før jul foreslo NVE i en høringsuttalelse å endre dagens ordning for nettleie til en ny tariffmodell der man skal abonnere på effekt. Høringsfristen var 1. mars, og en gjennomlesing av innkomne høringssvar viser at de fleste er svært negative til NVEs forslag.

Les mer om NVEs forslag til ny utforming av nettleien her.

De fleste innspillene viser til at løsningen er vanskelig å forstå, at den er arbeidskrevende å håndheve, og at den ikke vil ha den ønskede virkningen. I tillegg advarer flere mot at den kan slå negativt ut for en rekke klimatiltak, og at forslaget ikke er fremtidsrettet med tanke på andre potensielle løsninger på effektutfordringer gjort mulig av digitalisering og ny teknologi. NVE går for tiden gjennom alle de innkomne høringssvarene, og har ikke konkludert ennå med tanke på hva de tenker å gjøre videre sett i lys av disse tilbakemeldingene.

Norsk solenergiforening og Solenergiklyngen leverte inn et felles høringssvar som kan leses her. Vår konklusjon er at en gjennomgående svakhet ved NVEs høringsdokument er at det er for dårlig utredet. Tarifferingsprinsipp byttes ikke så ofte, og det er derfor særlig viktig at analysene som ligger til grunn for beslutningene har en dybde og et omfang som sikrer gode og fremtidsrettede beslutninger. Høringsforslaget bør skrinlegges i sin nåværende form, og til et nytt høringsforslag ønskes:

• En analyse der man forsøker å kvantifisere kost/nytte effekten av eget forslag.
• En bedre utredning om hvilke konsekvenser forslaget vil ha for lønnsomheten til energieffektiviseringstiltak og miljøvennlige teknologier.
• En bedre utredning om hvilke konsekvenser forslaget vil ha for elektrifisering av transportsektoren, inkludert tungtransport og ferger.
• En konkurranserettslig vurdering som tar for seg konkurransedyktigheten til leverandører av grønn alternativ energi.
• En bedre utredning om hvilke konsekvenser forslaget vil ha for forbrukerne, særlig svakerestilte forbrukergrupper. Det må gjøres flere kundeundersøkelser.
• En bedre utredning om husholdningenes påvirkning på nettkapasiteten og hvilke bidrag en effekt-tilpasning fra forbruker vil ha på distribusjonsnettet.
• En subsidiær utredning om hva som ville skjedd med økt energitariff.
• NVE må også utrede hvordan effektutfordringer kan adresseres ved hjelp av alternative (og mer spissede) løsninger som forbrukerfleksibilitet, lokal koordinering av effektbelastning, forbrukervarsling og anbud. Enova vil kunne spille en viktig rolle for å få testet ut slike markedsløsninger i praksis.