Innspill til regional plan for klima og energi i Akershus

Forslag til regional plan for klima og energi i Akershus med handlingsprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill 6. april. Planen inneholder flere positive elementer med tanke på økt bruk av solenergi. Solenergiforeningen deltok i prosessen som ble ført i utarbeidelsesfasen av planen, og har også levert et kort innspill i høringsfasen.

Fylkestinget i Akershus har som ambisjon at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke. Regional plan for klima og energi i Akershus er hjemlet i plan- og bygningsloven, og er et verktøy for fylkeskommunen til å utforme politikk innenfor prioriterte områder. Planen skal legges til grunn for virksomheten til regionale organer og for kommunal og statlig planlegging og forvaltning i regionen. Den regionale planen har ikke juridisk bindende virkemidler, men skal legges til grunn for statlig, regionalt og kommunalt arbeid med klima og energi. 

På veien til et lavutslippssamfunn i 2050 må klimagassutslippet i Akershus reduseres med 55 % innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. For å oppnå dette er det satt en rekke mål og delmål. Norsk solenergiforening anser generelt forslaget til regional plan som gjennomarbeidet og godt, men skulle gjerne sett at følgende mål ble spesifisert/endret:

- Mål: "Andelen lokal, fornybar energi til varme, kjøling og el-spesifikt forbruk i bygg er økt innen 2030." Her kunne man gjerne kommet med en tallfestet målsetting, for eksempel for solenergi – ref. eksempelvis Klima- og energihandlingsplanen for Bergen. 

- Mål: "Alle nye, offentlige bygninger er nullutslippsbygg innen 2030". Her kunne man hevet ambisjonsnivået til at en viss andel nye bygg og totalrehabiliteringer skal bygges som plusshus.

Handlingsplanen inneholder for øvrig intensjoner om at det skal legges til rette for bruk av sol som energikilde i nye offentlige byggeprosjekter, at det skal etableres rådgivning for energiomlegging og valg av lokale fornybare energikilder i private husholdninger, at prosessene ved installering av solenergianlegg skal forenkles, og at det skal utarbeides solkart.