Endelig opptur for solvarme i Sverige

Det svenske markedet for solvarme har gått nedover i mange år, men nå peker pilene oppover igjen. Lars Andrén, svenske og kommunikasjonsansvarlig i den norske bedriften Free Energy, er optimist på vegne av fremtiden til solvarme, og spår en god utvikling både i Sverige og Norge i årene som kommer. 

Markedsutviklingen for solvarme i Sverige. Årlig installert areal solvarme i Sverige samt den beregnede årlige varmeproduksjonen. Energiberegningen er basert på 400 kWh per år og m2 akkumulert solfangerareal med hensyn til beregnet demontering av eldre anlegg. Kilde: SP og Svensk Solenergi.

Fra 2000 til 2011 kunne man i Sverige motta støtte til solvarmeanlegg. Bortfallet av støtten i 2011 pekes på som en av hovedårsakene til at investeringer i solvarmeanlegg falt. Men etter en lengre nedgangsperiode ser det nå altså lysere ut for solvarme i Sverige. I Norge mangler vi markedstall for utviklingen innen solvarme de siste årene, men Lars Andrén, styreleder fra 1995 til 2015 i den svenske bransjeorganisasjonen Svensk Solenergi og nå ansatt i Free Energy – er optimist på vegne av bransjen.  

Lars Andrén, Free Energy.

Lars Andrén, Free Energy.

Hvorfor tror du markedet for solvarme i Sverige nå omsider begynner å vokse?

Jeg tror det er flere årsaker til dette. Vi må ikke glemme at utgangspunktet her er at potensialet for denne teknologien er veldig stort ettersom 75-80 prosent av energiforbruket i et vanlig bolighus går til varme og varmtvann. Solfangere produserer miljøvennlig varme, og har en betydelig høyere virkningsgrad enn solceller. Nå når vi begynner å ha stadig mer ambisiøse mål for byggene vi skal bo og jobbe i, blir solenergiteknologier helt sentrale.

Forutsetningene for å lykkes med å bygge null- og plusshus blir mye enklere når man har med både solvarme og solstrøm – dette innser de som sitter og regner på disse tingene. Forutsetningene blir helt enkelt optimale om solfangere kombineres med solceller – spesielt om solvarmen kan anvendes for varmepumpe-effektivisering og dermed kunne anvendes selv ved lavere arbeidstemperaturer. 

Hvilke tendenser ser du i det norske markedet?

Jeg mener at det finnes en svært høy «energikunnskap» i Norge, dere er vel så langt fremme når det gjelder kunnskap om passiv-, null- og plusshus som Sverige, og da kommer også solvarme lengre frem. I Norge finnes også en viss innovasjonsgrad innen solvarme, så selv om bransjen er relativt liten, så skjer det spennende ting. 

Tror du at det norske forbudet mot oljefyring vil føre til et oppsving for solvarme i Norge?

Ja, dette åpner opp for nye muligheter – det merker vi i Free Energy med vår hybrid mellom varmepumpe og solvarme. Jeg tror at vi takket være oljefyringsforbudet kommer til å se en økende grad av solvarme i innovative kombinasjoner med andre varmeløsninger. 

Hvorfor valgte du å holde fast ved solvarme?

Det er mange grunner til det. Delvis er det rent emosjonelt, jeg har jobbet med dette fra en tidlig alder og det ligger hjertet nært. Delvis er det sunn fornuft ettersom solfangere har god ytelse. Men dette handler også om hva som er riktig fra et ressursmessig ståsted; det kreves ikke store mengder energi for å produsere solvarmepaneler, materialene kan gjenvinnes 100 prosent og inngå i en sirkulærøkonomi, og så kan man for eksempel bruke langt mindre biobrensel på tider av året hvor sola kan tilføre mye av den varmen som trengs.

Uavhengig av hvilken teknologi det er snakk om – dette er spennende tider for solenergi generelt! Vi ser tydelig at solen nå begynner å komme i sentrum, og det forventes store investeringer i solenergi fremover. Jeg tror vi vil få se mange prosjekter de nærmeste årene hvor solceller og solfangere går hånd i hånd.