Solcelleanlegg og flere målere

I 2016 gav Norsk solenergiforening ut heftet Bruk av solenergi i det norske landbruket ved hjelp av støtte fra Landbrukslegatet til Norges Vel. Dette ble startskuddet for flere arrangementer, og nå også kurs, med fokus på solenergi i landbruket. En av problemstillingene som vi ser at en del gårdbrukere er opptatt av, er hva som er mulig dersom man installerer et solcelleanlegg på en gård med flere strømmålere.

Installasjon av solenergianlegg kan være en god idé for flere gårdbrukere - i landbruket har man ofte store og skyggefrie takflater tilgjengelig på driftsbygninger, og mange gårdsbruk har et betydelig energibehov også i sommerhalvåret når solenergianlegget produserer mest. Dette er viktige forutsetninger som bør være på plass hos bønder som ønsker å vurdere solenergi som en mulighet på gården.

Interessen for fornybar energi generelt, og solenergi spesielt, synes å være høy i landbruket, med stort oppmøte på diverse kurs og arrangementer. Du kan lese mer om kurstilbud her. Blant gjengangerne når det gjelder spørsmål fra salen, finner vi problematisering rundt dette med flere strømmålere - noe mange gårder har. Her er derfor en punktvis oppsummering av noe av det vi vet vedr. strømmålere og overbelastningsvern:

  • Strømkunder kan benytte hele overbelastningsvernet sitt også til å mate kraft ut på nettet, uten at nettselskapet kan kreve anleggsbidrag.

  • Mange gårdsbruk har to eller flere strømmålere. Dersom gården består av flere boenheter, skal disse måles og avregnes separat fra hverandre. MEN – bak én måler kan man for eksempel ha én boenhet + ett til flere driftsbygg / driftsanlegg (for eksempel vanningsanlegg).

  • Dersom bonden har to eller flere strømmålere som han ønsker å slå sammen, kan han søke nettselskapet sitt om å få gjøre dette – vel og merke så lenge det ikke er snakk om å ha flere enn én boenhet bak den sammenslåtte måleren. Det er i tillegg viktig at det må være teknisk mulig. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at de er kjent med noen eksempler der avstanden mellom målepunktene gjør det nødvendig å tilknytte målepunktene til ulike nettstasjoner. Det må da nødvendigvis også være to (eller flere) målere.

  • Det er kunden som må dekke eventuelle omleggingskostnader ved å gå fra flere til én måler.

  • En eventuell sammenslåing av målere kan føre til at overbelastningsvernet må økes, og nettselskapet kan da velge å kreve anleggsbidrag.

Ønsker du å lese om gårder hvor man har satset på solenergi og hvilke erfaringer bøndene her har gjort seg? Fagbladet Fjørfe kjører for tiden en artikkelserie med fokus på denne tematikken, og tre av artiklene kan du lese her:

Solceller i fjørfeproduksjon: Lave faste kostnader med biovarmeanlegg og solceller

Høye strømpriser og fallende investeringskostnad gir bedret lønnsomhet for solceller

Solceller i fjørfeproduksjon: Bioenergi, strøm og nødstrøm fra solceller og batteri