Stagnasjon innen solvarme

Mens veksten innen solstrøm har vært stor de siste årene, ser man dessverre ikke en liknende utvikling innen solvarme. Nye tall viser at det kun vært en økning på 0,2 % i akkumulert solfangerkapasitet i Norge siden 2017. Men, det er flere grunner til at man likevel kan være optimist på vegne av solvarme i kommende år…

Ressurs og Miljø har på oppdrag fra Solenergiklyngen kartlagt installerte solvarmeanlegg i Norge. Da det er noen år siden det sist ble utarbeidet statistikk for solvarme er det forsøkt å innhente tall for perioden 2015-2018. Du kan lese hele rapporten her.

Resultatene for akkumulert solfangerkapasitet viser en stagnasjon de siste årene, noe som igjen sammenfaller med internasjonal utvikling. Spesielt mindre solfangeranlegg har møtt stor konkurranse fra varmepumper og solcellesystem. Men, det er ikke sikkert man skal sture av den grunn - se nederst i denne artikkelen for Solenergiforeningens kommentar.

Akkumulert solfangerareal (m2) i Norge

Per utgangen av 2018 er det totalt 43 900 m2 solfangere i Norge, hvorav 91,4 % er plane solfangere, 0,4 % er PVT (Photovoltaic-Thermal) og 8,2 % er vakuumrør-solfangere. Solfangeranlegget i Akershus energipark utgjør 12 810 m2 av totalen. I tillegg er det rundt 4 000 m2 luftsolfangere.

Akkumulert solfangerkapasitet (kWth) i Norge

Total termisk kapasitet i Norge er per utgangen av 2018 på 31 MWth for væske-baserte solfangere.

Figuren under viser utviklingen i akkumulert solfangerkapasitet i Norge i perioden 2007-2018. Jamfør metodikk fra IEA SHC er omregningen basert på 0,7 kilowatt termisk effekt per kvadratmeter solfangerareal. Det har kun vært en økning på 0,2 % i akkumulert solfangerkapasitet i Norge siden 2017.

Akkumulert solfangerkapasitet 2018.png

Kommentar: Opptur også for solvarme?

Selv om solvarme har havnet i skyggen av solstrøm de siste årene, kan det likevel kanskje være grunn til å være optimistisk på vegne av solvarme av følgende grunner:

  • den store interessen for solceller kan i tur ‘smitte’ over på solfangere

  • forbudet mot oljefyring retter oppmerksomheten mot fornybare varmetiltak, og

  • med stadig mer ambisiøse mål for byggene vi skal bo og jobbe i, blir solenergiteknologier generelt helt sentrale

Når det gjelder det siste punktet, så er det verdt å huske at forutsetningene for å lykkes med å bygge null- og plusshus blir mye enklere når man har med både solvarme og solstrøm – og dette innser flere og flere av de som sitter og regner på disse tingene. Ett eksempel på et slikt byggeprosjekt, er Arca Nova - hvor både solceller og solfangere tas i bruk.

I mange tilfeller undervurderes potensialet til solvarme, til tross for at teknologien kan kombineres med andre varmekilder på en fordelaktig måte. Til og med på våre nordlige breddegrader kan solvarme dekke en overraskende stor andel av energien som trengs til varmtvann og romvarme. Norsk solenergiforening arrangerer derfor kurs om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme i kombinasjon med andre varmekilder. Kurset vil gi deltakerne generell kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av slike anlegg. Les mer her.