Solenergiforeningen håper Stavanger sier ja til solenergi

I den senere tid har vi kunnet lese om huseier Fergus Tait som har fått beskjed av Stavanger kommune om å fjerne sine installerte solcellepaneler. Begrunnelsen er at solcellepanelene ikke passer inn i Trehusbyen.

Solenergi er på full fart inn i den norske bygningssektoren, og det er viktig at lokale myndigheter som et generelt utgangspunkt stiller seg støttende til slike miljøvennlige tiltak.

Solenergiforeningen håper Stavanger sier ja til solenergi. Det kler en by som har som ambisjon å være Norges energihovedstad også i fremtiden.

Les hele debattinnlegget fra Norsk solenergiforening i Stavanger Aftenblad (for abonnenter).

Innlegget stod på trykk 23. mai 2019.

Solenergi i energihovedstaden Stavanger

Av: Ragnhild Bjelland-Hanley, daglig leder Norsk solenergiforening

I den senere tid har vi kunnet lese om huseier Fergus Tait som har fått beskjed av Stavanger kommune om å fjerne sine installerte solcellepaneler. Begrunnelsen er at solcellepanelene ikke passer inn i Trehusbyen. Solenergi er på full fart inn i den norske bygningssektoren, og det er viktig at lokale myndigheter som et generelt utgangspunkt stiller seg støttende til slike miljøvennlige tiltak.

Solenergi har mange fordeler, blant annet så er det en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep, og det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren - som nullenergihus og plussenergihus. Solenergi kan også bidra til å frigjøre elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i andre sektorer som for eksempel industri og transport.

I takt med at solenergiteknologiene har blitt bedre og prisene har falt, har stadig flere nordmenn fått øynene opp for solenergi. Huseiere som Fergus Tait er en del av en voksende trend i privatmarkedet, der for eksempel tall fra Enova viser at mens de i 2016 støttet 145 solcelleanlegg hos privatpersoner, var dette tallet i 2018 nesten seksdoblet med 837 anlegg - og veksten ser ut til å fortsette. I tillegg kommer solcelleanlegg på private næringsbygg, på offentlige bygg og i landbruket.

Som følge av denne veksten blir dermed norske kommuner stadig oftere møtt med tilfeller der innbyggerne ønsker solenergianlegg på egen bolig. Som utgangspunkt er da hovedregelen i Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften at installering, endring og reparasjon av solenergianlegg på eksisterende bygninger innenfor en bruksenhet eller branncelle skal vurderes som en enkel installasjon, og er dermed unntatt fra kravet om søknadsplikt. Dersom det er snakk om vernede bygg eller store fasadeendringer kan det være behov for søknad.

I noen tilfeller må det altså søkes, og kommunene må så utøve et skjønn. I hvilken grad skjønnet som ble utøvd i den spesifikke saken nå i Stavanger synes rimelig eller ei, tar vi ikke stilling til her, men vi oppfordrer Stavanger kommune – ja, alle landets kommuner – til å ha en fremoverlent holdning når det gjelder miljøtiltak som solenergianlegg på bygg. At folk ønsker å bidra til økt produksjon av fornybar strøm fra solceller og varme fra solfangere, bør oppmuntres og tilrettelegges for. Solenergi er et reversibelt miljøtiltak som ikke innebærer naturinngrep eller andre store ulemper, noe vi antar burde være kjærkomment i disse tider med heftige diskusjoner rundt vindenergi og bompenger…

Vi håper Stavanger sier ja til solenergi. Det kler en by som har som ambisjon om å være Norges energihovedstad også i fremtiden.