Er solceller brannfeller?

Fra tid til annen dukker det opp artikler i media med mer eller mindre kvalifiserte meninger om solcelleanlegg og brann. Dette er en alvorlig tematikk, og det er derfor viktig med etterrettelig informasjon i motsetning til tabloide uttalelser.

Det er viktig at de som installerer solcelleanlegg følger gjeldende normer og regler, og bruker anerkjente komponenter og riktig verktøy – dette er den beste formen for forebygging av brann. Vi har i samarbeid med Solenergiklyngen utarbeidet en praksisbeskrivelse av nåværende tolkning av regelverk forbundet med organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg - les mer om dette dokumentet her.

For å bidra til en trygg utbygging av solcelleanlegg, jobbes det også tverrfaglig med veiledere. Solenergiforeningen jobber med Nelfo, DSB, NEK og REN om en veileder innen elsikkerhet, mens Solenergiklyngen jobber med en brannveileder sammen med brannvesenet - første versjon av denne kan leses her.

Kan solcelleanlegg forårsake brann?

Ja, i likhet med alle andre elektriske installasjoner. Men, solcelleanlegg har ikke større brannrisiko enn andre tekniske anlegg. Tyskland har mer enn 1,4 millioner solcelleanlegg, og erfaringene herfra er at svært få branner har vært forårsaket av solcelleanlegg. Frem til nå har bare 0,006 prosent av alle solcelleanlegg forårsaket brann som har medført alvorlig skade. I løpet av de siste 20 årene har det vært brann i 350 solsystemer, hvorav 120 har vært forårsaket av feil i solcellesystemet. I 75 tilfeller var skadeomfanget alvorlig, og i 10 tilfeller brant hele bygningen til bakken. De fleste brannene startet som følge av feil i kabling og tilkoplinger.

Utgjør solcelleanlegg en fare for brannmenn?

Ja, i likhet med mange andre elektriske installasjoner. Solcellesystemer produserer likestrøm. Så lenge lys faller på modulene, fortsetter de å produsere elektrisitet. For at brannmenn ikke skal få elektrisk støt, må de stå minst et par meter unna brannen ved slukking fra utsiden av bygningen. Den største risikoen for brannmenn oppstår ved brannslukking fra innsiden av bygningen i områder hvor kabler koblet til solcelleanlegget kan komme i kontakt med vann eller brannmennene selv. 

I Tyskland har ingen brannmenn hittil blitt skadet av strøm fra et solcelleanlegg under slukke- og redningsarbeid. Opplæringskurs for brannvesenet kan eliminere eventuelle usikkerheter brannmenn måtte ha i situasjoner med brann i bygninger med solcelleanlegg, og kunnskapsbygging er derfor svært vikig.  

Kilde: Fraunhofer ISE: Recent Facts about Photovoltaics in Germany.

Videre informasjon om solceller og brann:

Solceller og brann var et av temaene på Solenergidagen 2017. Her kan du lese om erfaringene fra brannen i Vestby ved Thor-Christian Tuv, FUSen.

FUSen har også tatt for seg tematikken i følgende artikler:

Er solceller en risiko for brann?

Brannsikkerhet for solceller og solenergi

I Sverige har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nylig publisert en oppdatert veileder for innsats ved brann der det er solcelleanlegg: Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar (2019).

Rappport fra IEA-PVPS: Photovoltaics and Firefighters’ Operations: Best Practices in Selected Countries.