Oppdatering rammebetingelser (og litt annet) - november 2017

Aller først tillater vi oss å minne om / gjøre oppmerksom på følgende kurs og arrangementer:

SOLENERGIMESSEN BERGEN 2017 nærmer seg med stormskritt - bli gjerne med å spre det glade budskap på sosiale medier! Messen finner sted lørdag 11. november kl. 10-16 på Høgskolen på Vestlandet, Campus Kronstad. Hjertelig velkommen!

Ellers:

Kveldskurs i solstrøm i Kristiansand: Grønt Senter og Norsk solenergiforening Sørlandet gjentar tidligere suksess med kort kurs i solstrøm den 8. november.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) arrangerer møte med tema sol- og vindenergi i Norge onsdag 8. november. Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær i Norsk Solenergiforening og Tormod Eggan, energidirektør i Trønder Energi og styremedlem i NORWEA/Vindenergiforeningen er innledere.

Kurs i solenergi i Tromsø: Norsk Solenergiforening Nord-Norge og Tekna Tromsø arrangerer kurs i solenergi 1. - 2. desember 2017.

Kurs i simulering av solstrøm (PVsyst) i Oslo: Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.
Kursdag 1: Onsdag 13. desember 2017 kl. 9-16.
Kursdag 2: Torsdag 14. desember 2017 kl. 12-15.

Fritak for elavgift på solkraft til eget bruk

Som vi har meldt i en tidligere utsendelse, har Toll- og avgiftsdirektoratet tidligere slått fast at det ikke er gitt noe formelt fritak for kraft som er produsert i solcelleanlegg, og at i utgangspunktet er all slik kraft avgiftspliktig. Men, det har aldri blitt krevd inn avgift for solcellekraft som har blitt brukt av produsenten selv, hvilket vil si at det har utviklet seg et «ulovfestet fritak» for slik strøm. Finansminister Siv Jensen uttalte tidligere i år at et fritak bør følge direkte av det formelle regelverket, og at Finansdepartementet derfor ville be Skattedirektoratet om å vurdere og fremme forslag til regelverk som viderefører dagens praksis. 

I forbindelse med Statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, kom derfor følgende tillegg i kap. 5541 post 70: Om avgift på elektrisk kraft (Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018, s. 336):

§ 2 Det gis fritak for avgift på kraft som
...
l) er produsert i solceller og brukes direkte av produsenten selv.

Det er positivt at forvaltningspraksis nå har blitt regelfestet, men Norsk solenergiforening har gitt innspill til Finanskomiteen om at ordet «produsenten» må forstås bredt til å også inkludere tilfeller der sluttbrukeren av strømmen som produseres i anlegget er en annen enn den juridiske eieren. Et slikt eksempel er borettslag som setter opp et felles solcelleanlegg for alle beboerne hvor borettslaget eier anlegget mens det er beboerne som bruker strømmen.

Ny utforming av nettleien

NVEs forslag til ny utforming av nettleien ble presentert på Norges energidager 2017. Forslaget går ut på at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. I følge NVE vil samtidig forbruk utover avtalt abonnement føre til høyere nettleie. Strømregningen blir mindre hvis du unngår forbrukstopper. De nye kravene vil gjøres gjeldende fra 2021. NVE vil sende forskriftsendringen på høring i løpet av høsten. Norsk solenergiforening ønsker velkommen innspill fra våre medlemmer når detaljene i forslaget er gjort offentlig. 

Solcellemarkedet i Sverige og forventet vekst i Norge i 2017

I følge ny statistikk fra den svenske Energimyndigheten, så var installert effekt i Sverige ved årsskiftet 2016/2017 205,5 MW. I Sverige, som i Norge, foregår solcelleutbyggingen i overveldende grad på bygg - bare 6 prosent av Sveriges solcellekapasitet er i form av sentraliserte solcelleparker. Det meldes at prisen på solcelleinstallasjoner hos våre naboer i øst har fortsatt å synke, men ikke like raskt som for noen år siden. Selve solcellemodulene utgjør mellom en tredjedel til halvparten av prislappen for et ferdig system, mens resten består av andre kostnader så som vekselrettere og installasjonsarbeid.

I Norge utgjorde samlet akkumulert effektkapasitet tilnærmet 27 MW ved utgangen av 2016. For øvrig forventer Multiconsult at veksten i det norske markedet vil se ca. slik ut for 2017: 

Foreløpig markedsprognose PV 2017_oktober.png

Offentlige innkjøpere og solbransjen i dialog i Østfold

Torsdag 19. oktober møttes aktører fra offentlig sektor/landbrukssektoren og solbransjen på markedskonferanse om solenergi i Østfold. Målet med konferansen var å bidra til økt bestillerkompetanse på solenergi og energisystemer for offentlige oppdragsgivere/innkjøpere. Det var også ønskelig at leverandørene skulle få bedre innsikt i offentlige innkjøpsprosesser. Gjennom denne dialogen ønsket man blant annet å belyse hva en bør tenke på når det utarbeides kravspesifikasjoner til innkjøp av ulike typer solenergiløsninger.

Østfold fylkeskommune åpnet for å motta innspill fra leverandører av varer og tjenester innen solenergi. Dersom noen av våre medlemmer har relevante innspill, så send gjerne disse til post@solenergi.no for videreformidling. 

Publikasjon: Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder 

Til sist minner vi om håndboken "Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder" (2017). Håndboken er publisert av Norsk solenergiforening, og er realisert takket være støtte fra Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Heftet viser hvordan solfangere kan kombineres med andre teknologier for å skape fremtidsrettede, fornybare varmesystemer i bygg.