PUBLIKASJONER

Her finner du et utvalg hefter og rapporter som kan være til hjelp og inspirasjon – god lesning!

NORSKE:

Praksisbeskrivelse: Organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg (2019). Vi har i samarbeid med Solenergiklyngen utarbeidet en praksisbeskrivelse av nåværende tolkning av regelverk forbundet med organisering og gjennomføring av installasjon av solcelleanlegg. Beskrivelsen er tuftet på innspill fra de største aktørene innen solenergi i Norge. Dette er vårt underlag for å gå i dialog med DSB, Nelfo og andre for å sammen sørge for en trygg og sikker solbransje. Det vil bli mulighet for innspill og vil raskt utarbeides en versjon to i løpet av 2019.

Muligheter og utfordringer knyttet til BygningsIntegrerte solceller (BIPV) i Norge (2019) er en rapport om BIPV. Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningssenteret FME SUSOLTECH, Norsk Solenergiforening, Solenergiklyngen og prosjektet BIPV Norway. Den er ikke et forsøk på å gi et komplett bilde av status innen BIPV i Norge, men formidler noen hovedtrekk ved utviklingen på dette feltet.

Solvarmeanlegg i Norge 2018 (2019) er en kartlegging over installerte solvarmeanlegg i Norge utført av Ressurs og Miljø på oppdrag fra Solenergiklyngen. Da det er noen år siden det sist ble utarbeidet statistikk for solvarme er det forsøkt å innhente tall for perioden 2015-2018.

Solcelleteknologi og brannsikkerhet (2018) er en studie av branntekniske utfordringer ved bruk av solcelleteknologi, med hensyn på brannstart, brannspredning og brannslokking. Prosjektet ble finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og rapporten er ført i pennen av kompetansesenteret RISE.

Solcelleanlegg i næringsbygg (2018) er en veileder som rådgivningsselskapet Ressurs & Miljø har utarbeidet med støtte fra Klima- og energifondet, Oslo kommune. Veilederen gir en praktisk gjennomgang av prosessen for oppføring av solcelleanlegg i næringsbygg. 

Solcelleanlegg i borettslag og boligsameier (2018) er en veileder som rådgivningsselskapet Ressurs & Miljø har utarbeidet med støtte fra Klima- og energifondet, Oslo kommune. Veilederen gir en praktisk gjennomgang av prosessen for oppføring av solcelleanlegg i borettslag og sameier.

Solcellesystemer og sol i systemet (2018). Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen, og inneholder en oppdatert situasjonsbeskrivelse av solbransjen i Norge.

Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder (2017) er publisert av Norsk solenergiforening. Håndboken er realisert takket være støtte fra Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Heftet viser hvordan solfangere kan kombineres med andre teknologier for å skape fremtidsrettede, fornybare varmesystemer i bygg. 

Bruk av solenergi i det norske landbruket (2016) er publisert av Norsk solenergiforening. Heftet er realisert takket være Landbrukslegatet til Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel arbeider med bærekraftig næringsutvikling innen bl.a. landbruk og fornybar energi, med mål om å fremme livskraftige lokalsamfunn.

Tipshefte 5 2016: Solenergianlegg (2016) er et tipshefte fra Grønn Byggallianse, utarbeidet i tett samarbeid med Norsk solenergiforening.

Energibruk i yrkesbygg (2016) er en rapport fra NVE som beskriver energibruk i norske yrkesbygg. Fra før er energibruken i boliger relativt godt kartlagt, og med denne rapporten er det nå mulig å danne seg et mer komplett bilde av energibruken i norske bygninger.

Solvarmeanlegg i Norge (2015) er et notat som består av informasjon for Norge til markedsrapporten «IEA SHC Worldwide Report». I tillegg beskriver notatet prisene for komplette solvarmeanlegg i Norge i 2015.

Veileder for kombinerte varmesystemer i boliger – solenergi og vedovn med vannkappe (2015) er skrevet av Energiråd Innlandet, VVS foreningen og Regionrådet for Hadeland, og er finansiert av Husbanken.

Bruk av solenergi i Norge (2015, andre utgave) er en brosjyre fra prosjektet Solenergiklyngen, finansiert av Akershus Fylkeskommune. Norsk solenergiforeningen har vært redaktør for brosjyren, og flere aktører har bidratt med informasjon.


ENGELSKE:

Photovoltaics and Firefighters’ Operations: Best Practices in Selected Countries fra IEA-PVPS.

Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2018 fra IRENA (International Renewable Energy Agency).

Solar Heat Worldwide 2019 fra IEA Solar Heating & Cooling Programme.

Renewables 2018 – Global Status Report fra REN21.

Global Market Outlook – For Solar Power / 2018 – 2022 fra SolarPower Europe.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 fra UN Environment, the Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre og Bloomberg New Energy Finance.

Trends in Photovoltaic Applications fra IEA PVPS.